مصرف آسپیرین در قبل و بعد از انجام جراحی های قلبی با فواید زیادی همراه است .